ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Voor alle leveringen vanaf 1 Juni 2023 rekenen wij een transportkost aan van 2% van de factuurwaarde.   

 

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle aan ons overgemaakte orders. De klant wordt geacht ze onherroepelijk te aanvaarden door het enkele feit van zijn bestelling.

Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of onze vertegenwoordigers, zijn slechts tegenstelbaar aan de firma wanneer zij door haar schriftelijk werden bevestigd. Zelfs dan blijven voor alle overige punten de huidige algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.

 1. Offerte en orderbevestiging

Tenzij schriftelijk anders is vermeld, gelden onze offertes slechts ten titel van inlichting. Elke overgemaakte bestelling is bindend voor de koper, maar de verkoper is slechts gebonden vanaf de verzending van een orderbevestiging. Eventuele of beweerde onjuistheden in deze orderbevestiging moeten door de koper op straffe van verval binnen de 8 dagen vanaf de verzendingsdatum van deze orderbevestiging schriftelijk kenbaar gemaakt worden.

Een bestelling kan slechts door de koper geannuleerd worden binnen een termijn van acht (8) dagen vanaf de ondertekening van de definitieve bestelbon. Elke latere annulering van een bestelling, om welke reden ook, geeft van rechtswege aanleiding tot de verschuldigdheid door de koper van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 25% van de waarde van de bestelling met een minimum van 250,00 €.

 1. Levering
  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door ons opgegeven leveringstermijnen steeds benaderend doch nooit bindend. Vertragingen in de levering kunnen nooit de annulering van de bestelling, de ontbinding van de koop of de betaling van schadevergoeding rechtvaardigen.
  2. Behoudens bijzondere bepaling geschiedt de levering franco huis koper. Het transport wordt uitgevoerd door de verkoper en op zijn risico, maar op kosten van de koper aan wie de transportkosten worden gefactureerd.
  3. Indien de koper in gebreke blijft de levering aan te nemen, wordt de verkoper geacht zijn verplichtingen te zijn nagekomen door de schriftelijke mededeling aan de koper dat de goederen te zijner beschikking zijn.
 1. Conforme uitvoering
  1. Conforme uitvoering wordt gewaarborgd onder voorbehoud van een gebruikelijke tolerantie. Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden afwijkingen en geringe verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor klachten opleveren.
  2. Tenzij schriftelijk anders is bedongen, gelden onze monsters, tekeningen , afmetingen, gewichten en andere gegevens slechts als benaderende beschrijving van onze producten en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard ook, nimmer door de koper ingeroepen worden om hetzij de afneming van de goederen of de betaling te weigeren, hetzij de verbreking van de overeenkomst te vorderen en/of schadevergoeding.
 1. Klachten en terugzending
  1. Elke klacht dient op nauwkeurige en gedetailleerde wijze binnen de acht (8) dagen na de levering via aangetekend schrijven aan de verkoper te worden meegedeeld; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd door de koper.
  2. Indien de goederen zouden behept zijn met een verborgen gebrek, moet dit binnen de tien (10) dagen na de ontdekking ervan per aangetekend schrijven aan de verkoper worden meegedeeld met precieze en gedetailleerde omschrijving van het probleem. De verkoper behoudt zich het recht voor de rechtmatig geweigerde koopwaar te vervangen en beperkt zijn aansprakelijkheid tot deze vervanging van de goederen, met uitsluiting van de ontbinding van de koop en van elke bijkomende schadevergoeding voor directe of indirecte schade.
  3. De verkoper aanvaardt in geen geval de terugzending van goederen, tenzij hij hiervoor een voorafgaand schriftelijk akkoord heeft gegeven.
  4. Indien de koper weigert goederen in ontvangst te nemen wegens vermeende gebreken, zullen deze goederen opgeslagen worden op kosten en risico van de koper. De goederen blijven ter beschikking van de koper, die tevens de volledige prijs ervan verschuldigd is.
 1. Prijs en betaling
  1. De prijzen zijn exclusief BTW.
  2. Betaling dient netto te geschieden uiterlijk binnen de 60 dagen vanaf de factuurdatum. Voor contante betaling op 10 dagen vanaf de factuurdatum is een korting van 2% van toepassing.
  3. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling moratoire intresten lopen gelijk aan 12 % per jaar en leidt eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de verschuldigdheid van een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van het totaal onbetaald factuurbedrag, met een minimum van 125,00 €.
  4. De niet betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle, zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, niettegenstaande de uitgifte van wisselbrieven op latere data wat dus geen novatie met zich meebrengt, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren.
  5. Onze acceptatie van wissels, cheques of betalingstermijnen brengt geen novatie mee, noch afstand van onze rechten op voormelde intresten en schadevergoedingen.
  6. Het is de klant niet geoorloofd zijn betalingen te staken door zich op klachten te beroepen, waarvan de grond niet door ons wordt erkend.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de facturen, met inbegrip van de eventuele kosten, intresten en schadevergoedingen. De koper kan derhalve op geen enkele wijze beschikken over de nog niet volledig betaalde goederen, meer in het bijzonder kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.

De verkoper heeft het recht de goederen, die het voorwerp uitmaken van een op de vervaldatum onbetaalde factuur, bij de koper terug te halen zonder voorafgaande ingebrekestelling. Hetzelfde geldt voor alle andere onbetaalde goederen, waarvan de facturen onmiddellijk opeisbaar zijn geworden.

Niettegenstaande dit eigendomsvoorbehoud zal de koper uitsluitend het risico dragen met betrekking tot de geleverde goederen.

 

 1. Stellen van zekerheid en schorsing van levering

Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de koper de verkoper te allen tijde, d.w.z. alvorens te leveren of met levering voort te gaan, een bankgarantie of een andere zekerheid voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen te verlangen met opgave van de termijn waarbinnen deze garantie moet bezorgd worden. Zolang deze garantie niet wordt gesteld, is de verkoper gerechtigd alle verdere leveringen op te schorten. Hetzelfde geldt zolang de koper geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen betreffende reeds uitgevoerde leveringen na te komen.

 

 1. Overmacht

De gevallen, die aan overmacht of toeval moeten toegeschreven worden, schorsen van rechtswege de termijnen van uitvoering van de verplichtingen van de partijen. Niettemin heeft iedere partij het recht het contract zonder enige vergoeding teniet te doen indien de aldus veroorzaakte verlenging een vertraging van meer dan zestig dagen meebrengt. Bijkomende uitstellen na ingebrekestelling worden niet geschorst door gevallen van overmacht of toeval.

 

 1. Uitdrukkelijk ontbindend beding.

In de hierna volgende omstandigheden heeft de verkoper het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst en/of alle andere verkoopovereenkomsten met de koper te schorsen ofwel deze overeenkomst en/of alle andere verkoopovereenkomsten met de koper te ontbinden met onmiddellijke ingang, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, mits het sturen van een aangetekend schrijven naar de koper, telkens zonder enig recht op schadevergoeding van de koper:

– de koper weigert een bijkomende zekerheid, zoals een bankgarantie te stellen overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden

– de koper is niet of tijdens de duur van de overeenkomst niet meer gedekt door een kredietverzekeraar

– de koper is in gebreke één of meerdere facturen te betalen op hun vervaldag

– de koper verhindert of weigert de levering van de goederen in ontvangst te nemen om welke reden ook.

In geval van ontbinding van de koopovereenkomst(en) ten laste van de koper, is deze in alle gevallen ten titel van schadevergoeding aan de verkoper een bedrag verschuldigd gelijk aan 25 % van de waarde van de goederen die het voorwerp uitmaken van de ontbonden overeenkomst(en), onverminderd het recht van de verkoper om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zijn reële schade hoger ligt. De door de koper verschuldigde schadevergoeding bedraagt steeds minimum 250,00 €.

 

 1. Ontbindende voorwaarde

De overeenkomst zal van rechtswege ontbonden zijn in geval van faillissement van de koper, maar eveneens in geval van faillissement of stopzetting van productie, om welke reden ook, van één van de fabrikanten en/of leveranciers van de verkoper. In dit laatste geval kan de koper geen enkel recht tot schadevergoeding voor welke schade ook doen gelden tegenover de verkoper.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag. In geval van geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

 

 1. Bescherming van persoonsgegevens

Bij de bestelling of de raadpleging van bepaalde diensten op de website kan de koper ertoe gehouden zijn om persoonsgegevens mee te delen.

In dit geval is de verwerkingsverantwoordelijke van de verzamelde gegevens: ARW NV, Fashion Gardens Evian 9-17, Atomiumlaan, 1020 Brussel, e-mail: info@arw.be

ARW NV verwerkt de gegevens in overeenstemming met de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens en in het bijzonder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en haar uitvoeringsbesluiten en de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Alle relevante informatie over de verwerking van deze gegevens is beschikbaar op onze website www.arw.be of op aanvraag op het hierboven weergegeven adres.