Privacyverklaring

Dit is de Privacy Policy van ARW. ARW is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1020 Brussel, Atomiumlaan 1  en die is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0439 676 155 (“ARW” of “wij”).

Deze Privacy Policy heeft tot doel u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens die via de website van ARW en/of een online bestellingplatform plaatsvindt. Deze Privacy Policy moet samen gelezen worden met de Cookie policy, die hier terug te vinden is.

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website of om te voldoen aan nieuwe wettelijke, contractuele of administratieve verplichtingen. We raden u dan ook aan om deze Privacy Policy regelmatig te consulteren. Belangrijke wijzigingen zullen via onze website worden aangekondigd. Deze versie van de Privacy Policy werd op 30 januari 2024  voor het laatst gewijzigd.

De informatie wordt verstrekt rekening houdend met de gecombineerde bepalingen van de volgende regelgeving:

 • de Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR) EU 2016/679;
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens gepubliceerd in de Belgisch Staatsblad op 5 september 2018;
 • de Europese Richtlijn 2002/58/EG (e-Privacy richtlijn).

Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ARW (hierna ‘de Overeenkomst’ genoemd), bijvoorbeeld door het inschrijven op ons platform, het bestellen van producten of door consultatie van onze website kan ARW noodzakelijke persoonsgegevens van u verwerken. Aan de hand van deze gegevens, kan u als persoon identificeerbaar zijn. Deze gegevens worden daarom ook “persoonsgegevens” genoemd. ARW is de verantwoordelijke van deze verwerking.

ARW respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat u uw persoonsgegevens aan ARW kunt toevertrouwen. Privacy is belangrijk en dus wil ARW u via deze voorwaarden informeren over wat er met uw verzamelde persoonsgegevens gebeurt en over welke rechten u hieromtrent beschikt.

ARW kan de informatie die zij over u verzamelt, gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in dit privacy beleid. In dat geval zal ARW u op de hoogte brengen van de wijzigingen aan haar privacy beleid, alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Hierbij zal u zich kunnen verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze nieuwe doeleinden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

ARW is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wettelijke grondslagen

ARW verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uw toestemming;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst, of om op uw verzoek      voor de sluiting van de Overeenkomst maatregelen te nemen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ARW rust;
 • De verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ARW als verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen;
 • Voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 Welke gegevens verwerken wij?

We verwerken geen direct identificerende gegevens over u, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail, BTW Nummer  enz., tenzij u ons zelf uw persoonsgegevens bezorgt bij :

 • Het invullen van een contactformulier op één van de pagina’s van onze websites;
 • Het aanmaken van een account op onze websites;
 • Het inschrijven op de nieuwsbrief;
 • Het aanvragen van een offerte of het doorsturen van een bestelbon;
 • Deelname aan een loyaliteitsprogramma;
 • Aankoop op een van onze websites of op het bestellingplatform gebruikt door ARW;
 • Wanneer u ons rechtstreeks contacteert bijvoorbeeld via e-mail of bij een persoonlijk onderhoud;
 • Deelname aan prijsvragen;
 • Administratieve en managementdoeleinden en om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit de wet, regelgeving of opdracht van de autoriteiten (bijv. boekhouding; belastingsformaliteiten, administratief en boekhoudkundig beheer, enz.

De categorieën van ingezamelde gegevens zijn:

 • identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ondernemingsnummer, identiteitskaartnummer, klantencode, klantenkaartnummer);
 • financiële gegevens (bankrekening),
 • persoonlijke kenmerken (geslacht, geboortedatum).

We verwerken bepaalde niet-direct identificerende gegevens wanneer u onze website bezoekt, zoals het type browser dat u gebruikt, het besturingssysteem dat u gebruikt, uw IP-adres, enz.

Waarom verwerken wij uw gegevens?

Voor het uitvoeren van de Overeenkomst tussen ARW en u en/of op basis van uw toestemming voor een correcte uitvoering van uw aanvraag.

In het kader van het uitvoeren van een bestelling, of in het kader van het inschrijven op ons platform, enz. moeten we uw gegevens verwerken voor de goede uitoefening van de aankoopovereenkomst die tussen ons wordt gesloten. Na uw eerste aankoop en door uw voortdurende aanwezigheid op het platform bewaren we uw gegevens zodat volgende bestellingen gemakkelijker door u kunnen gebeuren.

Voor het technisch en functioneel beheer van de website en onze computer systemen

We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website en onze computer systemen en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is. Via uw gegevens kunnen wij nagaan hoe onze website wordt gebruikt en kunnen wij de inhoud en de lay-out ervan verbeteren. Deze gegevens laten ons ook toe om onze website afdoende te beveiligen.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht en het tijdstip en de duur van uw bezoek. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies, vindt u in onze cookie policy.

Wij verwerken deze gegevens op basis van het gerechtvaardigde belang van ARW om een goed functionerende en veilige website aan te bieden.

Om u op de hoogte te houden van onze diensten en activiteiten en voor direct marketing

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u op de hoogte gehouden wenst te worden van onze activiteiten, door inschrijving op bijvoorbeeld een ARW nieuwsbrief), uitnodiging voor collectie presentaties en of andere evenementen. We gebruiken deze gegevens ook om u te informeren over wat voor u van belang zou kunnen zijn. Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw functie, uw bedrijfsnaam, uw adres, uw e-mailadres, uw voorkeurstaal en specifieke producten of merken waarin u geïnteresseerd bent.

Wij verwerken deze gegevens hetzij op grond van uw toestemming, hetzij op grond van het gerechtvaardigde belang van ARW om haar cliënteel op de hoogte te houden van haar activiteiten en diensten. U bent vrij om te kiezen of u ons uw persoonsgegevens voor dit doeleinde verstrekt en u heeft te allen tijde het recht om uw toestemming terug in te trekken.

 Om uw vragen te beantwoorden

Als u ons telefonisch, via het contactformulier op de website of per e-mail een vraag stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om die vraag te beantwoorden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw contactgegevens, uw correspondentie met ARW en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze gegevens op grond van uw toestemming. U bent vrij om te kiezen of u ons uw persoonsgegevens verstrekt en u heeft te allen tijde het recht om uw toestemming opnieuw in te trekken.

Om contact op te nemen in het kader van een selectie- en aanwervingsproces.

Wanneer u via de website solliciteert, verwerken wij uw persoonsgegevens om met u in contact te treden en om aan uw sollicitatieverzoek verder gevolg te geven.

Hiervoor kunnen wij gegevens verwerken, zoals uw naam, uw contactgegevens, de correspondentie van en naar ARW, uw CV en andere documenten die u aan ons bezorgt.

De verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is gebaseerd op uw verzoek om stappen te ondernemen om een overeenkomst te sluiten.

Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

ARW doet een beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings) activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website, het organiseren van mailingcampagnes, enz. ARW sluit een verwerkingsovereenkomst met de partijen die voor de uitvoering van hun diensten toegang hebben tot persoonsgegevens. De overeenkomsten tussen ARW en de bovengenoemde verwerkers bevatten de nodige garanties betreffende de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de conformiteit met de privacywetgeving.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist. ARW kan ertoe gehouden zijn om gehele of gedeeltelijke inzage te verlenen in uw persoonsgegevens indien:

 • Een wettelijke verplichting en/of bevel van een gerechtelijke of administratieve overheid bestaat;
 • Dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de Overeenkomst;
 • ARW dit noodzakelijk acht om haar rechten te vrijwaren;
 • U voorafgaandelijk een specifieke en schriftelijk toestemming heeft verstrekt.

Voor de verzending van onze mailingscampagnes doen wij een beroep op software van een externe dienstverlener. Hierdoor is het mogelijk dat uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. Overdracht van persoonsgegevens buiten de EER kan onderhevig zijn aan Standaardcontractbepalingen (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en ). Als de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dit vereist, zullen wij contact met u opnemen en u om toestemming vragen voor een gegevensoverdracht buiten de EER, waarbij wij u op de hoogte brengen van alle mogelijke risico’s. Het staat u vrij om toestemming te geven of te weigeren dat een dergelijke overdracht plaatsvindt.

 Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

ARW neemt redelijke beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging of enige andere ongeoorloofde verwerking.

Indien er, ondanks deze inspanningen, alsnog een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens wordt gepleegd die waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, deelt ARW dit onverwijld mee, tenzij:

 • Er passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen zijn door ARW en deze maatregelen zijn toegepast op de persoonsgegevens waarop de inbreuk betrekking heeft;
 • Er achteraf maatregelen zijn genomen door ARW om ervoor te zorgen dat het hoge risico zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;
 • De mededeling een onevenredige inspanning zou vergen van ARW, in welk geval een openbare mededeling of soortgelijke maatregel volstaat.

Zodra ARW kennis heeft genomen van een inbreuk, verstrekt ARW u minstens zonder onredelijke vertraging:

 • De aard van de inbreuk in verband met de persoonsgegevens;
 • De maatregelen voorgesteld of genomen om de inbreuk aan te pakken en de eventuele nadelige gevolgen te beperken;
 • De naam en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt;
 • De waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk.

ARW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden bewaard.

Hoe kan u uw rechten uitoefenen?

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door ARW worden verwerkt, deze gegevens te laten verbeteren, verwijderen of afschermen. U kan eveneens de overdraagbaarheid van uw gegevens vragen en u kan zich, ongemotiveerd in geval van direct marketing of gemotiveerd in andere gevallen, verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan ook de verwerking uitgevoerd door ARW beperken in specifiek omstandigheden.

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, kan u deze te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.

U kan uw verzoek op grond van bovenstaande rechten richten aan dataprotection@ARW.be of per post op bovenstaand adres. ARW kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit. Merk op dat de toepasselijke wetgeving voorwaarden kan opleggen aan de uitoefening van de bovenvermelde rechten.

U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit. Deze kan u per post bereiken op het adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 en per e-mail op het volgende adres: contact@apd-gba.be.

Vragen ?

Indien u verdere vragen over deze website of over deze Privacy Policy heeft, kan u zich eveneens richten tot dataprotection@ARW.be.